Edificació


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar una estudiada i acurada selecció de materials per la construcció, paviments, revestiments i altres recursos per projectes globals d’edificació. Considerant la sostenibilitat, la qualitat de vida i l’estètica en els entorns urbans.

  • Prefabricats de formigó: rajoles, panots, llambordes, vorades, pedra decorativa, etc.
  • Paviments i revestiments: porcellànics i/o sinteritzats, 20mm, bio-actius, etc.
  • Pedra artificial: reciclable i fabricada amb materials reciclats.
  • Pedra natural: marbres, granets, pissarra, etc.