Skateparks modular de formigó


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar solucions amb elements modulars de formigó prefabricat, adequats per a ser usats en pumptracks i pistes de skate prefabricades. Sistema de fabricació industrial i controlat en un entorn ISO 9001. Solució integral: assessorament, dissenys, execució, certificació àrea, opció de tancament posterior i laterals dels mòduls.

  • Skateparks i pumptracks modulars de formigó prefabricat armat.
  • Gran durabilitat, sense manteniment, es minimitza el soroll, fàcil d’instal·lar.
  • Resistents al vandalisme, a la humitat i al foc. Garantia global de 5 anys.
  • Resistents als agents atmosfèrics, altes i baixes temperatures.
  • Transicions i cantonades reforçades amb perfileria d’acer INOXIDABLE.
  • Baranes, cargols, raïls i accessoris d’acer galvanitzat en calent.
  • Fabricació i instal·lació segons la norma UNE-EN 14974:2006 +A1:2010.

Característiques del formigó (no polimèric): Formigó prefabricat armat segons la norma EN-206:2013+A1:2016, amb malla Q139 i àrids silícics de diàmetre Dmax. 16mm, el contingut de clorurs al formigó és de Cl 0,20 (0,20%), resistència a la compressió de C35/45 (N/mm²), formigó adequat a exposicions XC4 i XF3 (DIN-EN 206:2013), sistema adequat a la permeabilitat a l’aire segons la UNE-EN 1026:2016.