Paviments urbans


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar paviments porcellànics i paviments sinteritzats, per a zones urbanes i industrials, així com solucions personalitzades per a accessibilitat, senyalització, mobilitat i seguretat vial. Per a voreres, cruïlles, guals, piscines, jardins, vestuaris, pàrquings, zones de frenat, carrils bici, rampes, places, parcs, passeigs marítims, terres industrials, sector agropecuari, supermercats, llotges de peix, gasolineres, instal·lacions petrolíferes i químiques, etc.

  • Paviments ceràmics en tota la massa, compactes, antilliscants, certificats i anti-xiclets.
  • Paviments basats en el procés de sinterització de pedres naturals a 1.400ºC.
  • Amb una mínima absorció d’aigua (<0,05%). Paviments dissipatius – ESD amb 10⁶Ω
  • Amb una gran duresa, durabilitat, resistència a la compressió, a l’impacte i a l’abrasió.
  • Paviments de 20mm amb resistència a la flexió de 42 N/mm² (UNE 10545-4).
  • Paviments de 20mm amb una força al trencament de 11.050 N (UNE 10545-4).
  • Paviments antilliscants, RD de 55 a 70; Classe 3 – R11 A+B+C (DIN 511130).
  • Resistents a glaçades, a productes químics, a les taques Clase 5 (UNE 10545-4).
  • Paviments dissenyats per a la reducció de la contaminació acústica urbana.
  • Paviments antibacteriològics, calefactats anti-gel o neu.

Més informació

 

-     Disponibilitat d’assessorament en el disseny i execució dels seus projectes     -